Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN
REGULAMIN SKLEPU
 
I. DEFINICJE
1.REGULAMIN: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży PRODUKTÓW przez CLARO RED Sp. z o.o., przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.DZIAŁ SPRZEDAŻY: dział obsługi klienta, CLARO RED Sp. z o.o., ul. Tulipanowa 4, 63-004 TULCE, e-mail sklep@oswietlenie-led.biz tel. +48 61 624 11 40;
3.PRODUKTY: towary/usługi które można zamawiać w CLARO RED Sp. z o.o. zgodnie z treścią niniejszego REGULAMINU.
4.KLIENT: osoba/podmiot zamawiający/kupujący PRODUKT oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym lub stacjonarnym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
5.KONTO: zarejestrowany użytkownik na stronach sklepu internetowego OSWIETLENIE-LED.BIZ, gdzie po zalogowaniu KLIENT może składać zamówienia na PRODUKTY, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, oraz ma wgląd i możliwość modyfikacji swoich danych osobowych.
6.Sklep internetowy OSWIETLENIE_LED.BIZ: serwis i sklep internetowy prowadzony przez CLARO RED Sp. z o.o., działający pod adresem www.oswietlenie-led.biz
7.SKLEP STACJONARNY: sklep/jednostka stacjonarna CLARO RED Sp. z o.o.
8.UMOWA – umowa kupna/sprzedaży zawarta pomiędzy KLIENTEM a CLARO RED Sp. z o.o dotycząca zamówionych PRODUKTÓW z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.
9.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
10.CLARO RED: CLARO RED Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach przy ul. Tulipanowej 4, 63-004 TULCE, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000395212, NIP 7773212340, Regon 301778666, o kapitale zakładowym 10 000,00 PLN e-mail: info@claro-red.com, nr telefonu 61 624 11 40.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.REGULAMIN określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 
2.Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość CLARO RED świadczy następujące usługi: 
a.sprzedaż produktów i/lub usług znajdujących się w ofercie CLARO RED
b.udzielanie informacji o produktach dostępnych w ofercie CLARO RED
c.dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.
3.Zamówienia w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Sklep internetowy OSWIETLENIE-LED.BIZ może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w przypadku awarii. 
4.Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać telefonicznie lub mailowo w godzinach jego otwarcia. 
5.Korzystanie ze sklepu internetowego OSWIETLENIE-LED.BIZ jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny KLIENTA następujących wymagań technicznych: 
a.zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
b.minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli, 
6.KLINET ma pełen dostęp do treści REGULAMINU nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.oswietlenie-led.biz oraz w sklepie stacjonarnym.
7.KLIENT zawierając umowę kupna/sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość akceptuje treść niniejszego REGULAMINU.
8.Podczas korzystania ze sklepu internetowego OSWIETLENIE-LED.BIZ , KLIENT zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez CLARO RED z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego OSWIETLENIE-LED.BIZ, należy składać do DZIAŁU SPRZEDAŻY sklep@oswietlenie-led.biz . Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. CLARO RED zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad zakupionych produktów oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VI REGULAMINU.
10.Za zgodą KLIENTA jego dane osobowe znajdują się w bazie CLARO RED. Administratorem danych jest CLARO RED. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą KLIENTA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy OSWIETLENIE-LED.BIZ, odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi KLIENT.
III. SPRZEDAŻ
1.CLARO RED prowadzi sprzedaż PRODUKTÓW przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo.
2.KLIENT może złożyć zamówienie w następujący sposób : 
a.poprzez sklep internetowy OSWIETLENIE-LED.BIZ,  
b.telefonicznie lub mailowo - poprzez kontakt z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
3.Informacje o PRODUKTACH podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez KLIENTA w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ, telefonicznie lub mailowo poprzez kontakt z DZIAŁEM SPRZEDAŻY oraz po potwierdzenie przyjęcia zamówienia CLARO RED na zasadach opisanych poniżej.
4.Ceny w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez KLIENTA kosztów, takich jak koszty dostawy, które są wskazane i dodane do ceny PRODUKTÓW w momencie składania zamówienia. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną za zamówione PRODUKTY oraz inne koszty do której zapłaty zobowiązany jest KLIENT, w związku ze złożonym zamówieniem PRODUKTÓW.
5.Ceny PRODUKTÓW w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ mogą się różnić od cen PRODUKTÓW w sklepie stacjonarnym. KLIENT składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonych PRODUKTÓW na warunkach podanych w jego opisie.
6.Zamówienie PRODUKTÓW w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, składa się z następujących etapów: wybór PRODUKTÓW, złożenie zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, płatność ( możliwe jest dokonanie płatności gotówką przy odbiorze towaru - dalej zwane „za pobraniem”).
7.W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w sklepie internetowym OSWIETLENIE-LED.BIZ , KLIENT otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia.
8.Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej zwane „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych takich jak PayU, Przelewy 24, lub przelewem na wskazane konto.
9.Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia lub nr dokumentu sprzedaży.
10.W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego KLIENT zostanie skierowany do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zapłaty KLIENT zostanie poinformowany o przystąpieniu przez CLARO RED do kolejnego etapu realizacji zamówienia.
11.Zamówione PRODUKTY wysyłane są po otrzymaniu zapłaty, za wyjątkiem wyboru przez KLIENTA opcji płatności „za pobraniem”, w takim przypadku należność za złożone zamówienie należy uiścić w momencie odbioru przesyłki.
12.W celu złożenia zamówienia przez telefon KLIENT może skontaktować się telefonicznie z DZIAŁEM SPRZEDAŻY i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. zamawiane PRODUKTY, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy PRODUKTÓW. Analogicznie KLIENT może podając powyższe dane, dokonać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wysyłając zamówienie na adres poczty elektronicznej DZIAŁU SPRZEDAŻY.
13.KLIENT na każdym etapie realizacji zamówienia może się skontaktować z DZIAŁEM SPRZEDAŻY sklepu internetowego lub stacjonarnego dzwoniąc do na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) DZIAŁU SPRZEDAŻY.
14.CLARO RED może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić zarezerwowania PRODUKTÓW dla złożonego zamówienia, w przypadku kiedy na którymkolwiek z etapów realizacji zamówienia, nie udaje się nawiązać kontaktu z KLIENTEM w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w sklepie internetowym OWIETLENIE-LED.BIZ „na zamówienie” KLIENT przed zawarciem umowy zostanie poinformowany o możliwości i terminie realizacji zamówienia.
15.Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, a CLARO RED nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
16.Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. CLARO RED nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

IV. DOSTAWA,CZAS REALIZACJI
1.Zamówione PRODUKTY są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego PRODUKTU lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru KLIENT zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z PRODUKTÓW o różnym terminie realizacji to zamówione PRODUKTY są wysyłane do KLIENTA zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
3.W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4.W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
5.Zamówione PRODUKTY zostaną dostarczone do KLIENTA transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztową.
6.Zamówione PRODUKTY są dostarczane przesyłką kurierską zgodnie z godzinami dostaw poszczególnych firm kurierskich, chyba że w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ustalono inaczej. CLARO RED nie gwarantuje dostarczenia towaru na godzinę określoną przez KLIENTA w zamówieniu.
7.Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.
8.Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w momencie składania zamówienia.
9.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z DZIAŁEM SPRZEDAŻY w celu wyjaśnienia spraw.
10.CLARO RED nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez KLIENTA lub niedokładnego adresu dostawy.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA.
 
Prawo odstąpienia od Umowy 
1.KLIENT ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a.w którym KLIENT wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENT weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
b.w którym KLIENT wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
c.w którym KLIENT wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENT weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
d.zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi poinformować sprzedawcę – DZIAŁ SPRZEDAŻY; CLARO RED Sp. z o.o. , ul. Tulipanowa 4, 63-004 TULCE, mail: sklep@oswietlenie-led.biz, tel. +48 61 624 11 40 o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres DZIAŁU SPRZEDAŻY
Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru odstąpienia od umowy.
Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KLIENT wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
5.W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od zawartej umowy, CLARO RED zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od KLIENTA płatności, w tym kosztów dostarczenia PRODUKTÓW (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy OSWIETLENIE-LED.BIZ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym CLARO RED zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu przez KLIENTA prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KLIENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się/lub zażyczył sobie innego rozwiązania; w każdym przypadku KLIENT nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonywanym zwrotem. 
6.CLARO RED może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.W przypadku dokonywania zwrotu, prosimy odesłać zakupione PRODUKTY na adres: CLARO RED Sp. z o.o. ul. Tulipanowa 4, 63-004 TULCE, lub przekazać w sklepie stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania CLARO RED o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle zakupione PRODUKTY przed upływem terminu 14 dni.
8.Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem zakupionych rzeczy PRODUKTÓW ponosi KLIENT. Jeśli zakupione PRODUKTY ze względu na swój charakter nie będą mogły zostać odesłane w zwykły sposób np. pocztą, KLIENT otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu PRODUKTÓW.
9.KLIENT odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych PRODUKTÓW.
10.W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli KLIENT zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował CLARO RED o odstąpieniu od umowy.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 
a.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA  
1.CLARO RED jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
2.Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta CLARO RED odpowiada wobec KLIENTA, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
3.Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do DZIAŁU SPRZEDAŻY za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub w sklepie stacjonarnym CLARO RED lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
4.CLARO RED zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
5.Warunki  gwarancji określają oświadczenia gwarancyjne, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia KLIENTA, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepu stacjonarnego.
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.CLARO RED zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego REGULAMINU w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania sklepu internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do KLIENTÓW posiadających zarejestrowane KONTO, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie REGULAMINU. KLIENT może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego REGULAMINU  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres CLARO RED Sp. z o.o., a z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu CLARO RED usunie posiadane przez KLIENTA KONTO i poinformuje go o tym fakcie.
2.Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU a jego brzmienie staje się integralną częścią zawartej umowy kupna/sprzedaży.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl